Incasso

De IT-jurist ondersteunt ondernemers bij het incasseren van hun vorderingen. Wanneer een klant een bedrag verschuldigd is, maar deze niet betaalt conform de factuurtermijn, dan zal de leverancier dit bedrag moeten incasseren. Hiervoor moet hij kosten maken, dit zijn de zogenaamde incassokosten. Deze kosten worden boven op het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 

De factuurtermijn wordt genoemd in de overeenkomst of de algemene voorwaarden, die een leverancier aangaat met zijn klanten. Indien hij geen expliciete betaaltermijn aangaat, geldt bij zakelijke transacties dat het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald moet worden. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan, mits aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

De wettelijke regeling ten aanzien van incassokosten is op 1 juli 2012 gewijzigd. De wet stelt nu vast hoeveel buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan consumenten in rekening mogen worden gebracht. In geval van zakelijke transacties kan contractueel van de nieuwe regeling worden afgeweken. De wetswijziging geldt voor vorderingen, die volgen uit overeenkomsten, maar gelden niet voor bijvoorbeeld schadevorderingen. In geval van incasso bij consumenten is het niet mogelijk om van de regeling af te wijken. In de wetswijziging is geregeld dat er geen hogere incassokosten in rekening kunnen worden gebracht dan toegestaan volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

De nieuwe incassokosten-staffel is als volgt:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering, met een minimum van € 40;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; en 
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom, een en ander met een algeheel maximum van € 6.775.

Heeft u vragen over incasso, neemt u dan gerust contact met ons op.