Blogoverzicht

 • 7
  Aug

  Onderhoud en doorontwikkeling van software: ontstaat er nieuw auteursrecht?

  In zijn arrest van 27 mei 2014 in de zaak Datapartners International tegen Ifunds, heeft het Gerechtshof Amsterdam duidelijkheid gegeven over het auteursrecht op nieuwe versies van een computerprogramma. Dit arrest benadrukt eens te meer dat softwareontwikkelaars actief hun intellectueel eigendom moeten bewaken.
  Lees verder...
 • 6
  Aug

  Afd. bestuursrechtspraak Raad van State: bestandsbegrip toch niet relevant bij digitale verwerking

  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De Wbp is echter niet op alle soorten verwerkingen van persoonsgegevens van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de uitzondering voor verwerking in het kader van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden (artikel 2 lid 2 Wbp). Ook is de wet niet van toepassing op de verwerking van analoog vastgelegde persoonsgegevens, als deze niet zijn vastgelegd in een bestand.
  Lees verder...
 • 4
  Aug

  Kun je een klantwebsite offline halen op basis van je auteursrecht?

  Op 21 juli jongstleden heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam in een kort-gedingvonnis een oordeel gegeven over de vraag of een websitebouwer op basis van zijn auteursrecht de website van een niet-betalende klant af kon sluiten. De rechter oordeelt dat daar een contractuele basis voor nodig is.
  Lees verder...
 • 31
  Jul

  Pre-pack: het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I

  In het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen wordt de zogenaamde “pre-pack”-procedure een wettelijke basis gegeven. Pre-pack (ook wel: stille bewindvoering) houdt kort gezegd in, dat een rechtbank reeds voor een faillissement een beoogd curator aanstelt. Dit gebeurt op het verzoek van de organisatie die in financiële moeilijkheden verkeert.
  Lees verder...
 • 30
  Jul

  Welke gevolgen heeft de nuancering van het Nebula-arrest voor escrow?

  In de juridische literatuur is tot voor kort grote betekenis toegekend aan het door de Hoge Raad in 2006 gewezen Nebula-arrest. Zie onder meer: link. De Hoge Raad bepaalde dat een curator het recht heeft op wanprestatie van een verbintenis tot dulden (in dit geval het dulden van het gebruik van een pand door huurders) door middel van een actieve handeling (het verbieden van het gebruik van het pand). Het Nebula-arrest is onlangs genuanceerd.
  Lees verder...
 • 29
  Jul

  Handel in software, internationaal gezien

  Tegenwoordig is het geen zeldzaamheid dat de software die een organisatie afneemt wordt geleverd door een softwareontwikkelaar die is gevestigd in een ander land dan hij. Het besturingssysteem Windows, dat wordt ontwikkeld en verhandeld door het Amerikaanse bedrijf Microsoft, wordt bijvoorbeeld wereldwijd gebruikt.
  Lees verder...
 • 28
  Jul

  Hoe bewijs je met elektronische gegevens?

  In steeds meer gerechtelijke procedures worden ter ondersteuning van gedane beweringen elektronische (digitaal opgeslagen) gegevens als bewijs aan de rechter voorgelegd. De unieke eigenschappen van dergelijke gegevens kunnen een risico vormen voor de daadwerkelijke bewijskracht die zij hebben.
  Lees verder...
 • 27
  Jul

  Wanneer ben je auteursrechthebbende?

  In veel van de gevallen waarin er een werk wordt gemaakt dat auteursrechtelijke bescherming verdient is het duidelijk wie bevoegd is om deze bescherming in te roepen. Deze persoon is in die degene die het werk heeft gecreëerd. In de Auteurswet (Aw) wordt hij maker genoemd.
  Lees verder...