Blogoverzicht

 • 10
  Mar

  Is een licentienemer aansprakelijk voor auteursrechtsinbreuk van zijn softwareleverancier?

  Recent heeft de Rechtbank Rotterdam in een vonnis een oordeel geveld in een zaak tussen een softwareontwikkelaar en een licentienemer. In deze zaak staan meerdere vragen centraal, waaronder de vraag wanneer software als auteursrechtelijk beschermd werk kwalificeert en de vraag of een licentienemer aansprakelijk kan zijn als hij software gebruikt die wordt geleverd door een partij die daardoor inbreuk maakt.
  Lees verder...
 • 8
  Mar

  Helpdesk Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De afgelopen tijd wordt in verschillende persberichten aangegeven, dat er sprake is van een tekort aan ICT-juristen. Vooral op gebied van privacy, wordt een nijpend tekort verwacht aan specialisten, die organisaties kunnen helpen bij de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke in 2018 van toepassing wordt.
  Lees verder...
 • 24
  Feb

  ‘Privacy by design’ vereist gestructureerd privacy management

  In mei 2018 zal de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG borduurt voort op de huidige EU privacyrichtlijn, die voor Nederland is geïmplementeerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Een aantal artikelen in de Verordening trekt de aandacht.
  Lees verder...
 • 21
  Feb

  De IT-jurist spreekt op het Nationaal Congres Administratie

  De IT-jurist is uitgenodigd om te spreken op de vijftiende editie van het Nationaal Congres Administratie. Het congres heeft als doelgroep: controllers, hoofden en medewerkers financiële administratie, medewerkers administratiekantoren en belastingadvieskantoren, (financieel) directeuren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
  Lees verder...
 • 20
  Feb

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

  De Europese Privacyverordening introduceert bij haar inwerkingtreding in 2018 een nieuw recht: het recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel het recht op dataportabiliteit. Doel van dit recht is om de betrokkene meer controle te geven over zijn of haar persoonsgegevens. Hoe ziet dat recht er nou precies uit?
  Lees verder...
 • 10
  Feb

  De grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

  In de Wet bescherming persoonsgegevens werden diverse grondslagen genoemd voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze staan in artikel 8 van de Wbp. Ook de in 2018 geldende Europese Privacyverordening kent deze grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder gaan we in op die grondslagen, op grond waarvan er rechtmatig persoonsgegevens kunnen worden verwerkt.
  Lees verder...
 • 9
  Feb

  Pseudonimisering van persoonsgegevens

  Volgens de in 2018 geldende Europese Privacyverordening wordt verstaan onder “pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
  Lees verder...
 • 8
  Feb

  Gedragscodes op het gebied van privacyrecht

  Er zijn inmiddels meerdere gedragscodes voor verschillende branches die voorschrijven hoe je moet omgaan met persoonsgegevens. De gedragscodes worden opgesteld door de branches zelf en de Autoriteit Persoonsgegevens kan op verzoek een goedkeurende verklaring afgeven. Ook in de Europese Privacyverordening wordt verwezen naar deze gedragscodes (codes of conduct).
  Lees verder...