13
Feb
2015

Een testament voor ZZP-ers in de IT

Het komt voor. Softwareondernemingen die voor hun continuïteit afhankelijk zijn van één persoon, die als ZZP-er of DGA werkzaam is. Deze bedrijven kunnen bedrijfskritische software leveren, zodat ook licentienemers worden bedreigd.

Enige kennis van het auteursrecht maakt namelijk duidelijk dat een degene die software gebruikt op basis van een standaard licentieovereenkomst, continuïteitsrisico’s loopt. De gebruiker van software krijgt doorgaans slechts een niet exclusief gebruiksrecht op het laatste deel van het ontwikkeltraject. Dat is het computerprogramma in digitale vorm. Voor onderhoud en doorontwikkeling, maar ook voor aanpassingen in de veranderende hard- en software waar het programma op draait, is de beschikbaarheid van alle onderdelen van het  ontwikkeltraject (de broncode van de software en de bij behorende documentatie) nodig. Alléén het softwarehouse beschikt hierover. En is op grond van de auteurswet is het softwarehouse in deze situatie de enige eigenaar en beslisser.

Grotere risico’s

De continuïteitsrisico’s die een licentienemer loopt omdat hij slechts beschikt over een gebruikslicentie, zijn groter wanneer zijn de onderneming van zijn softwareleverancier feitelijk wordt gerund door één persoon. Gezondheidsrisico’s gaan namelijk een rol spelen. De ZZP-er of DGA kan namelijk onverhoopt komen te overlijden of bijvoorbeeld door ziekte in een toestand komen waarin hij zijn belangen niet meer kan behartigen. Het risico is dan, dat het beheer van de broncode en de onderneming in handen komt van één of meerdere partijen, die niet beschikken over deskundigheid op het gebied van software. Er kan dan een verlammende situatie ontstaan voor wat betreft gebruik, onderhoud en doorontwikkeling.

(ZZP) IT-Testament

Het IT-Testament biedt bescherming tegen de gezondheidsrisico’s die het voortbestaan van een softwareonderneming bedreigen. Het testament doet recht aan alle betrokkenen bij de software. Dat zijn de ZZP-er of DGA, zijn nabestaanden, maar ook de belanghebbenden bij de continuïteit in het gebruik van vaak kostbare informatiesystemen. In het volgende worden de verschillende onderdelen van het ZZP – IT- testament nader geduid.

Het eerste onderdeel van het IT–Testament bestaat uit de afsluiting van een software-escrowregeling, waarop altijd kan worden teruggevallen. Die regeling voorziet ook in de beperking van schade door andere calamiteiten dan overlijden of ziekte.

Ten tweede wordt er in het testament van de ZZP-er of DGA een executeur aangesteld. Deze executeur is in het bijzonder belast met de voortzetting van de onderneming in het belang van de licentienemers én de erfgenamen. De aanstelling van de executeur wordt in samenwerking met de IT-notaris geregeld.

De ZZP-er of DGA kan ook voorzien in de situatie waarin hij niet overlijdt, maar ‘slechts’ handelingsonbekwaam wordt. Dit doet hij door middel van het opstellen van een levenstestament. Ook hier kan hij een executeur aanwijzen.

Draaiboek

Wanneer de executeur daadwerkelijk aan de slag moet, is het noodzakelijk dat hij een plan van aanpak heeft. Dat wordt verzorgd in een draaiboek. Het draaiboek vormt de handleiding die de door de ZZP-er of DGA daartoe aangestelde executeurs moeten gebruiken bij de voortzetting van de onderneming. Het draaiboek wordt opgesteld in samenwerking met de ZZP-er of DGA enerzijds en de executeur anderzijds. Zo nodig wordt een deskundige partij ingeschakeld. Het draaiboek wordt van tijd tot tijd geüpdatet. 

Andere constructies

Door de escrowregeling is het niet noodzakelijk dat de onderneming wordt voortgezet. Wanneer de ZZP-er of DGA dan wel hun erfgenamen bijvoorbeeld niet de voorzetting maar de verkoop of opsplitsing van zijn onderneming wensen, kan dat ook worden geregeld in het IT-Testament.

Wilt u meer weten over testament voor ZZP-ers in de IT, neemt u dan eens contact met ons op.