27
Jan
2017

Medewerkingsplicht voor bewijsbeslag op mails met patiëntgegevens

Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland zich uitgesproken over een zaak, waarbij een partij afgifte heeft verzocht van gegevensdragers waarop patiëntgegevens stonden. In de zaak is de eisende partij een leverancier van medische software en de wederpartij een leverancier van medische hulpmiddelen. De wederpartij heeft klaarblijkelijk toegang gehad tot de gegevens die met de medische software werden verwerkt.

De eisende partij eist conservatoir beslag tot afgifte de patiëntgegevens die door de wederpartij vanaf een zakelijke account naar een privémailadres gezonden zijn en de dragers waarop deze gegevens zijn opgeslagen. Ook wordt om verlof tot bewijsbeslag verzocht. De eiser stelt dat hij op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, waaronder de Wet meldplicht datalekken, dient te voorkomen dat deze gegevens in handen van derden komen.

Conservatoir beslag tot afgifte

Het conservatoir beslag en de afgifte van de gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn vastgelegd worden gevorderd om te voorkomen dat deze bijvoorbeeld vernietigd of aan het verkeer onttrokken worden. Met conservatoir beslag kan ervoor worden gezorgd dat zaken in ongewijzigde (juridische) toestand blijven, totdat de rechter besloten heeft wat ermee moet gebeuren. Hiervoor dient de wederpartij de zaken af te geven waarna ze in bewaring worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

In deze casus wijst de voorzieningenrechter het verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen op de gegevens toe. De rechter is het met de eisende partij eens dat zij op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens ervoor verantwoordelijk is dat de patiëntgegevens niet verder verspreid worden. Het verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen op de gegevensdragers wordt echter afgewezen omdat daar onvoldoende grondslag voor is.

Bewijsbeslag

De voorzieningenrechter verwijst bij zijn beoordeling van het verzoek om bewijsbeslag te mogen leggen naar een uitspraak van de Hoge Raad, waarin het volgende is aangegeven:

“In het inleidende verzoekschrift dienen de in beslag te nemen bescheiden zo precies te worden omschreven als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van de verzoeker kan worden verlangd, omdat de beslaglegging niet mag ontaarden in een fishing expedition. In het verzoekschrift dient zowel de rechtsbetrekking te worden gesteld met het oog waarop het verlof wordt gevraagd, als de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het beslag moet worden gelegd. Voorts dient de verzoeker zijn belang bij de beslaglegging voldoende aannemelijk te maken, alsmede feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de beslaglegging met het oog daarop noodzakelijk is.”

Uit de overweging blijkt dat het bewijsbeslag van digitale gegevens geen fishing expedition mag worden: zoveel mogelijk gegevens vergaren in de hoop dat daar bruikbaar bewijs tussen zit. Het verzoekschrift moet daarom helder en voldoende gespecificeerd beschrijven waar het op ziet. Dit omdat bewijsbeslag een ingrijpend middel is.

Volgens de rechter is in de casus voldaan aan de eisen van de Hoge Raad en is één en ander in het verzoekschrift van de eisende partij voldoende omschreven. De rechter stelt voorts vast op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, dat de wederpartij moet meewerken aan het verzoek door de deurwaarder om binnen een uur haar toegang te gegeven tot de gegevensdragers. Ook moet de wederepartij de logingegevens, wachtwoorden en andere (technische) informatie die nodig zijn verstrekken, zodat de deurwaarder en een onafhankelijke IT-deskundige onbelemmerde en algehele toegang krijjen tot de betrokken gegevens en apparatuur. De deurwaarder moet van de relevante bescheiden (digitale) kopieën maken, die vervolgens in gerechtelijke bewaring worden gegeven. De deurwaarder wordt verplicht om deze geheim te houden.

Zoals blijkt uit deze casus, is het leggen van (bewijs)beslag een middel dat een rechtzoekende partij vergaande mogelijkheden biedt. Wel is toestemming van de voorzieningenrechter nodig, die deze slechts onder voorwaarden zal verlenen. Wilt u meer weten over omgaan met persoonsgegevens en (bewijs)beslag van digitale goederen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.