21
Jun
2017

Versterking positie curator: de betekenis voor hosting- en Cloud providers

In 2014 hebben wij een blog geplaatst over een wetsvoorstel “Versterking positie curator”. Vanaf 1 juli 2017 treedt dit wetsvoorstel in werking. Wat betekent dit voor hosting- en Cloud providers?

Onderdeel van deze wijziging van de Faillissementswet is de introductie van een nieuw artikel 105b:

Artikel 105b

  1. Derden met inbegrip van accountantsorganisaties en een externe accountant, die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen die administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers desgevraagd volledig en ongeschonden aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken.
  2. In afwijking van artikel 60 kunnen derden geen beroep op een retentierecht doen ten aanzien van de administratie van de gefailleerde die zij in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, onder zich hebben als de curator die administratie op grond van het eerste lid heeft opgevraagd.
  3. Elk beding dat strijdig is met het bepaalde in het eerste of tweede lid is nietig.

Onder het begrip derden kunnen ook hostingproviders en SaaS/Cloud-dienstverleners vallen, die de administratie van een gefailleerde hosten. Zij moeten op het verzoek van de curator die administratie aan hem ter beschikking stellen. Hier mag een redelijke vergoeding worden gevraagd, maar die hoeft niet te worden voldaan als de boedel daar geen middelen voor heeft. En dat laatste komt meer dan eens voor, aangezien de vergoeding geen voorrangspositie heeft. Het over de schutting gooien van een DVD met daar op de data van de administratie is niet voldoende. De curator moet de administratie uit kunnen lezen.

Afgifte van de administratie wordt dus verplicht vanaf 1 juli 2017. Houdt hier dus rekening mee in uw financiële afspraken en overeenkomsten. Bent u aanbieder of afnemer van hosting- of Cloud diensten en wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.