8
Dec
2014

Welke regelgeving is van toepassing op de IT-notaris?

Hieronder treft u een beknopt overzicht van wet- en regelgeving, die van belang is bij de praktijk van een IT-notaris.

Wetgeving

Wet op het notarisambt

De Wet op het notarisambt bevat de hoofdregels van het notarisberoep. De Wet bepaalt onder andere aan welke eisen men moet voldoen om notaris te kunnen worden en hoe het ambt moet worden uitgevoerd. Verder regelt de wet aan welke voorwaarden een notaris moet voldoen bij het opstellen en bewaren van een akte, zodat deze ‘eeuwig’ beschikbaar blijven. De wet bepaalt dat de standplaats (het protocol) van de notaris niet vatbaar is voor faillissement en regelt de opvolging van de notaris, wanneer hij zijn ambt niet meer uitoefent. Ten slotte bepaalt de wet dat de notaris onderworpen is aan eigen tuchtregelgeving.

Wetboek burgerlijke rechtsvordering (art. 156 & art. 157 Rv)

Artikel 156 van het wetboek Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat de akten, opgemaakt door de notaris, authentiek zijn. Artikel 157 Rv bepaalt dat authentieke akten dwingende bewijskracht hebben. Dit betekent dat wat de Notaris in zijn akte zet, waar wordt geacht.

Normen

Verordening beroeps- en gedragsregels

De verordening beroeps- en gedragsregels, opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), schrijft voor hoe de notaris dient te handelen bij de uitoefening van zijn ambt. Zo moet de notaris voor ondertekening van de stukken de partijen voldoende voorlichten over de financiële en rechtsgevolgen daarvan. Verder dient de notaris te beschikken over bekwame medewerkers en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verordening overdracht protocol

Het protocol, dat wil zeggen alle akten die notaris heeft opgemaakt en de daarbij horende dossiers, is niet vatbaar voor faillissement. Wanneer de notaris stopt met de uitoefening van zijn ambt (bijvoorbeeld omdat hij met pensioen gaat), komt er direct een collega in zijn plaats. De wijze waarop dit gebeurt, is geregeld in de verordening overdracht protocol. Hierdoor blijft de rechtszekerheid die de notaris biedt, gewaarborgd.