Overdracht Intellectueel eigendom

De overdracht van intellectueel eigendomsrechten, moet in de meeste gevallen schriftelijk geregeld worden. In de overdrachtsakte moet vastgelegd worden dat niet alleen een of meerdere exemplaren van het werk worden overgedragen, maar vooral ook de daarop rustende auteurs-, merk- of octrooirechten. In een aantal gevallen kan de overdracht worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers, iets wat soms noodzakelijk is voor de werking van de overdracht tegenover derden.