Portretrecht

Het portretrecht op foto’s is een vorm van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het betreft dus niet een vorm of onderdeel van het auteursrecht. Het portretrecht komt toe aan de geportretteerde. Die kan zich met een beroep het recht verzetten tegen openbaarmaking van de foto.