Samenwerking met IT-accountants

De IT-jurist bv werkt samen met verschillende IT-accountants. Dit zijn accountants, die IT-bedrijven als klanten hebben en die hun andere klanten actief adviseren inzake hun geautomatiseerde gegevensverwerking.

IT-bedrijven

Regelmatig krijgen wij van onze klanten vragen over het beheer van intellectueel eigendom (bijv. fiscale consequenties van een IE-overdracht) en over subsidieregelingen (WBSO) en belastingvoordelen (innovatiebox). Hier betrekken we graag IT-accountants bij. 

Alle organisaties: continuïteit van de gegevensverwerking

De accountant heeft gelet op zijn verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek een belangrijke rol bij de controle en advisering rondom automatisering.

Artikel 2:393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt als volgt:

“De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.”

In accountancy ging men er vroeger van uit, dat de accountant “om de geautomatiseerde gegevensverwerking heen” kon controleren. Anno 2015 is automatisering natuurlijk niet meer weg te denken bij de verwerking en de totstandkoming van financiële gegevens, waardoor de accountant kennis dient te hebben van de risico’s van softwaregebruik. Het gebruik van software brengt namelijk allerlei risico’s met zich mee, bijvoorbeeld afhankelijk van een leverancier, onduidelijkheden over het eigendom van de data, onduidelijkheid over de licentierechten, etc.

Verplichtingen accountant op grond van artikel 2:362 e.v.

Op de balans wordt onder de vaste activa opgenomen, de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder immateriële activa valt onder andere softwarelicenties, merken, octrooien en soortgelijke rechten. Ook hiervan dient de accountant dus kennis te hebben.

Kansen voor de accountant

Er zijn nog veel accountants, die bij de jaarrekening “om de geautomatiseerde gegevensverwerking” heen controleren en die het lastig vinden om financieel advies te geven over de IT-juridische aspecten van een onderneming. Uiteraard ligt hier een risico voor de accountant. Het is echter de bedoeling om dit risico om te zetten in een kans voor de accountant om zich te onderscheiden richting de markt. Samenwerking met De IT-jurist kan hieraan bijdragen door onze kennis en ervaring op het gebied van rechtszekerheid en continuïteit ten aanzien van IT-middelen in een organisatie. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar de juridische verhoudingen bij een automatiseringstraject. Tevens kunnen we onderzoek doen welke intellectuele eigendomsrechten binnen een onderneming zijn ontstaan. Ten slotte kunnen wij u ondersteunen bij vragen van uw klanten op het gebied van privacyrecht, denkt u bijvoorbeeld eens aan de nieuwe meldplicht datalekken, waar veel van uw klanten zich aan dienen te houden.