Algemene voorwaarden De IT-jurist B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen De IT-jurist B.V. en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De IT-jurist B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door De IT-Jurist B.V.
1.3 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.
1.4 Deze voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die De IT-jurist B.V. inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.

2. Definities

2.1 Opdrachtgever: De partij die verzoekt en/of opdracht geeft aan De IT-jurist B.V.. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met De IT-Jurist B.V. gesloten overeenkomst(en).
2.2 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.45-17.15) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
2.3 De IT-jurist B.V. Producten: Alle door De IT-jurist B.V. geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
2.4 Fout(en): Vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen of soortgelijke onzorgvuldigheden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door De IT-jurist B.V. ondertekende offerte door Opdrachtgever is aanvaard. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan De IT-jurist B.V. verstrekte informatie.
3.2 Partijen hebben het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of haar surseance van betaling wordt verleend of indien de andere partij wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.
3.4 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffende werkzaamheden van De IT-jurist B.V. een inspanningsverplichting.

4. Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 Alle opdrachten worden door De IT-jurist B.V. uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan De IT-jurist B.V. kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die De IT-jurist B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan De IT-jurist B.V. ter beschikking te stellen.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan De IT-jurist B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4.5 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is De IT-jurist B.V. gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.6 Indien voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat De IT-jurist B.V. werkzaamheden uitvoert op locatie bij de opdrachtgever, dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 De IT-jurist B.V. bepaalt de wijze en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen in beginsel op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
5.2 De IT-jurist B.V. voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen.
5.2 Indien Opdrachtgever aangeeft dat werkzaamheden dienen te worden verricht door één of meer specifieke personen dan gelden, indien De IT-jurist B.V. hiermee akkoord, gaat hogere tarieven.
5.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen op verzoek van Opdrachtgever worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%.
5.4 Werkzaamheden verricht door, door De IT-jurist B.V., ingeschakelde derden vallen eveneens onder deze voorwaarden.
5.5 Gedurende de overeenkomst zal Opdrachtgever zelf dan wel middels derden geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen, zonder daarvoor met De IT-jurist B.V. overeenstemming te hebben bereikt.
5.6 De IT-jurist B.V. kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt, verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen, als Opdrachtgever hiertoe toestemming verleent.

6. Geheimhouding/Non-concurrentie

6.1 Tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt, verbinden partijen zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennis nemen.
6.2 Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij deze stukken van belang zijn.
6.3 De IT-jurist B.V. zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van De IT-jurist B.V., die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
6.4 Partijen zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van de wederpartij, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De IT-jurist B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen, hetgeen uitsluitend inhoudt dat De IT-jurist B.V. werkzaamheden naar beste weten en kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van hem verwacht kan worden.
7.2 Indien De IT-jurist B.V. bij zijn werkzaamheden is uitgegaan van informatie die afkomstig is van Opdrachtgever en De IT-jurist B.V. een Fout heeft gemaakt doordat de Opdrachtgever De IT-jurist B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is De IT-jurist B.V. voor de daardoor geleden schade niet aansprakelijk.
7.3 De IT-jurist B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens het bestuur en/of aandeelhouder(s) van een onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever.
7.4 De IT-jurist B.V. is uitsluitend aansprakelijk, indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een Fout van De IT-jurist B.V. die bij zorgvuldig handelen zoals omschreven in artikel 7.1 vermeden zou zijn, tot een maximum van eenmaal het bedrag (exclusief BTW) gefactureerd door De IT-jurist B.V. en daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, zulks tot maximaal hetgeen door de verzekering van De IT-jurist B.V. gedekt en uitgekeerd wordt, tenzij er aan de zijde van De IT-jurist B.V. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.5 Aansprakelijkheid van De IT-jurist B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie of voor vorderingen van derden op Opdrachtnemer, is uitgesloten.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart De IT-jurist B.V. van vorderingen van derden wegens schade die het gevolg is van door de Opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever, aan De IT-jurist B.V. onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.
7.7 Buiten het in artikel 7.4 genoemde geval rust op De IT-jurist B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8. Leveringstermijn

8.1 Alle door De IT-jurist B.V. eventueel genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leveringstermijnen kunnen derhalve niet beschouwd worden als fatale termijnen waarbinnen geleverd dient te worden. Indien een termijn overschreden gaat worden zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
8.2 Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel of gedeeltelijk ter beschikking zijn gesteld.
8.3 De IT-jurist B.V. kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden indien de leveringstermijn overschreden mocht worden.

9. Prijzen/ Betalingen

9.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.
9.2 De IT-jurist B.V. zal de verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3 Voor werkzaamheden buiten het kantoor van De IT-jurist B.V. worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon.
9.4 De IT-jurist B.V. is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen voor de te verrichten werkzaamheden. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is De IT- jurist B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan de IT-jurist B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 In het geval afrekening zal plaatsvinden op basis van nacalculatie betekent dit dat na afloop van de te verrichten werkzaamheden alle daadwerkelijk gemaakte kosten, welke verband houden met de werkzaamheden, in rekening zullen worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
9.6 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan De IT-jurist B.V. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene dat Opdrachtgever aan De IT-jurist B.V. verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening gebracht worden.
9.7 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de Opdrachtgever naar het oordeel van De IT-jurist B.V. daartoe aanleiding geeft, is De IT-jurist B.V. gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze direct redelijke en aanvullende zekerheid stelt in een door De IT-jurist B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever dit nalaat is De IT-jurist B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De IT-jurist B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van De IT-jurist B.V. Producten blijven bij De IT-jurist B.V. berusten.
10.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden De IT-jurist B.V. Producten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan De IT-jurist B.V. Producten aan derden ter hand te stellen.
10.4 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever gerechtigd De IT-jurist B.V. Producten die naar hun aard daartoe bestemd zijn, zoals (standaard) contracten en offertes, voor eigen gebruik te verveelvoudigen en aan derden ter hand te stellen.
10.5 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door De IT-jurist B.V. geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

11. Opzegging

11.1 Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk van beide partijen deze, onder schriftelijke opgave van redenen, opzeggen met in acht neming van een termijn van een maand.
11.2 Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt worden.
11.3 Indien de overeenkomst door de Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de IT-jurist B.V. in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de zelfstandige jurist vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

12. Conversie en strijdigheid met de Opdrachtbevestiging

12.1 Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige bekentenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
12.2 Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de Opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De IT-jurist B.V., is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

De algemene voorwaarden zijn ook hier in pdf te downloaden.